Kiến thức nhà đầu tư

    Quỹ mở là một dạng quỹ tương hỗ:
  • Là quỹ đầu tư do các nhà đầu tư có cùng mục đích đầu tư góp vốn.
  • Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp
xem thêm

Exchange Traded Fund (ETF): là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể.
Theo đó, nhà quản lý quỹ không cần tích cực tái cơ cấu danh mục của quỹ mà chỉ cần bám sát theo rổ chứng khoán của chỉ số mục tiêu.
Xem thêm

IPAAM cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản của khách hàng đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng
xem thêm