GIỚI THIỆU QUỸ MỞ VNDBF (DCASH)

Giới thiệu chung

VNDBF:

 • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Trái phiếu VND
 • Tên tiếng Anh: VND Bond Fund
 • Loại hình : Quỹ mở
 • IPO từ 25/04/2019
 • Ngân hàng Giám sát: BIDV – Chi nhánh Hà Thành


Mục tiêu đầu tư

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND là tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam có uy tín và có chất lượng tín dụng cao, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá.

 

Chiến lược đầu tư

 • Xây dựng một danh mục công cụ nợ đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại tài sản như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi và các loại giấy có giá khác.
 • Tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu có thanh khoản tốt nhằm tạo ra lợi nhuận tốt hơn so với mức lợi tức gửi ngân hàng và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.
 • Đồng thời Quỹ có thể đầu tư một phần nhỏ vào các tài sản an toàn và thanh khoản khác như: chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá và các cổ phiếu phòng thủ có cổ tức cao, định giá hợp lý, thanh khoản tốt.

 

 

 • Bên cạnh trái phiếu chính phủ, tiền gửi, và các công cụ tiền tệ khác, Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào các công cụ nợ do các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề sau đây (nhưng không giới hạn ở những nghành nghề này):
  • Tài chính – ngân hàng;
  • Bất động sản, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng;
  • Dịch vụ và hàng tiêu dùng.

  Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ

Phí giao dịch

 • Giá dịch vụ phát hành: 0%
 • Giá dịch vụ mua lại: 0%

 

Lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư mới của Dcash

Với mức 6.5%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư của Dcash sẽ là:

1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng
Phí mua lại 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Thuế TNCN 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Lợi nhuận cho Khách hàng cá nhân (%/năm) 1.28% 3.89% 4.76% 5.28% 5.89% 6.09% 6.29%

Ghi chú:

 • Nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế bán 0,1% khi bán chứng chỉ quỹ
 • Nhà đầu tư tổ chức không phải chịu thuế bán, nhưng lợi nhuận từ quỹ sẽ tính vào thu nhập chịu Thuế TNDN của nhà đầu tư tổ chức