ipaam Không có phản hồi

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A xin thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Thành Viên Lập Quỹ và các nhà đầu tư về Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập Quỹ ETF IPAAM VN100 như file đính kèm.

Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn lập Quỹ ETF IPAAM VN100