Giới thiệu Quỹ mở VNDAF

Quỹ mở VNDAF là Quỹ mở đầu tư vào thị trường cổ phiếu, theo chiến lược Fundamental ETF. Là sản phẩm tích sản dài hạn, nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tài sản của Quỹ được quản lý và giám sát độc lập tại Ngân hàng lưu ký BIDV

Giao dịch chứng chỉ quỹ thực hiện qua Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD, chịu sự giám sát của UBCKNN

Các nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung, để đầu tư cùng với một mục đích sinh lời trong tương lai

Công ty Quản lý Quỹ

IPA Asset Management (100% sở hữu của VNDIRECT)

Ngân hàng giám sát: BIDV

Đại lý phân phối: VNDIRECT

Tần suất giao dịch: 1 lần/ 1 tuần vào thứ Năm hàng tuần

Mức đầu tư tối thiểu/tối đa: 1.000.000 triệu đồng/không giới hạn

PHÍ MUA

PHÍ BÁN

Chiến lược đầu tư của VNDAF

Chiến lược đầu tư của VNDAF theo chiến lược Fundamental ETF

  • Đầu tư vào danh mục cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường
  • Có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Nhận diện rủi ro thị trường, sử dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro, đề cao kỷ luật bảo toàn vốn