Quản lý danh mục của IPAAM là sản phẩm dành riêng cho các nhà đầu tư có nhu cầu ủy thác quản lý tài sản. Nhà đầu tư ủy thác vốn cho IPAAM quản lý theo chiến lược đầu tư được thỏa thuận trước hoặc được chuyên viên quản lý đầu tư chuyên biệt chăm sóc với mục tiêu gia tăng tài sản cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn. Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức quản lý danh mục trên tài khoản nhà đầu tư hoặc ủy thác quản lý qua ngân hàng lưu ký.

  • Dịch vụ phù hợp được thiết kế riêng:Nhà đầu tư được tư vấn để lựa chọn dịch vụ quản lý tài sản phù hợp với đặc điểm nguồn vốn, kỳ hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của mình.
  • Quản lý đầu tư chuyên nghiệp: IPAAM cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp với các chuyên gia về xây dựng chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản và quản lý đầu tư. Tài sản của nhà đầu tư được quản lý độc lập và giám sát chặt chẽ bởi bộ phận quản lý rủi ro riêng biệt.
  • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho nhà đầu tư: Nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian và nguồn lực cho việc phải thường xuyên phân tích nghiên cứu, tìm kiếm lựa chọn cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư cho danh mục.