Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là phương tiện đầu tư tập thể cho các nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung, do Công ty quản lý chuyên nghiệp quản lý để đầu tư với cùng mục đích sinh lời trong tương lai.

Đặc điểm của Quỹ mở

Quỹ được góp bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư

Được quản lý chuyên nghiệp bởi 1 công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ cam kết mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu

Mở về: Thời hạn, Số lương nhà đầu tư, Số vốn góp