ipaam Không có phản hồi

Để thực hiện Bỏ phiếu điện tử (E-voting), Quý nhà đầu tư vui lòng truy cập: http://voting.vsd.vn/

Hướng dẫn thực hiện Bỏ phiếu điện tử (E-voting): https://ipaam.com.vn/quy-dau-tu/huong-dan-bo-phieu-dien-tu-e-voting/