Đối với dịch vụ quản lý danh mục đầu tư thông qua Ngân hàng lưu ký, tài sản của khách hàng sẽ được lưu trữ tại Ngân hàng lưu ký và IPAAM sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư trên thị trường tài chính. Dịch vụ này được thiết kế dành cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có lượng vốn nhàn rỗi lớn và nhu cầu đầu tư trung – dài hạn.

  • Tài khoản của khách hàng được quản lý độc lập:tài khoản của nhà đầu tư được quản lý tách biệt với tài khoản của công ty quản lý quỹ và với các nhà đầu tư khác.
  • Danh mục được thiết kế riêng cho từng khách hàng:IPAAM sẽ thiết lập danh mục đầu tư riêng cho từng nhà đầu tư tùy theo thời gian đầu tư, mức độ chịu rủi ro và các yêu cầu riêng biệt khác nhau của nhà đầu tư.
    • Danh mục đầu tư tăng trưởng
    • Danh mục đầu tư cân bằng
    • Danh mục đầu tư chứng khoán có thu nhập cố định
    • Các loại hình danh mục khác