Quy định về giao dịch Quỹ mở

Quỹ  Quỹ đầu tư chủ động VND  Quỹ đầu tư trái phiếu VND
Chương trình đầu tư Đầu tư thường Đầu tư định kỳ (SIP) Đầu tư thường
Mã giao dịch VNDAF VNDAFS004 VNDBF
Giá trị mua tối thiểu Tối thiểu 100.000 đồng Tối thiểu 100.000 đồng/tháng Tối thiểu 100.000 đồng
Thời gian đầu tư Không yêu cầu Tối thiểu 06 tháng Không yêu cầu
Số lệnh được khớp trong tháng Không quy định Một (1) lệnh/tháng, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng Không quy định
Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại đại lý phân phối 14:45 giờ ngày T-1 Không cần đặt lệnh đối với khách thanh toán qua hệ thống ngân hàng. 14:45 giờ ngày T-1
Thời gian nhận tiền mua chứng chỉ quỹ  Trước 17:00 giờ ngày T-1 Trước 17:00 giờ bất kỳ ngày nào trong tháng Trước 17:00 giờ ngày T-1
Ngày giao dịch Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T) Ngày giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Số lượng bán tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Phí mua Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí bán Theo thời gian đầu tư:
– Dưới 6 tháng: 2%
– Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 1,5%
– Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 1%
– Từ 24 tháng trở lên: miễn phí
Theo thời gian đầu tư:
– Dưới 12 tháng: 1,5%
– Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 0,5%
– Từ 24 tháng trở lên: miễn phí
-Dưới 3 tháng: 1,0%
-Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 0,35%
-Từ 6 tháng đên dưới 9 tháng: 0,25%
-Từ 9 tháng trở lên: miễn phí
Tài khoản ngân hàng -Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAF
-Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.228.4598
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
– Số tiền: Số tiền đăng ký mua
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAFS004
– Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
– Số tài khoản: 122.10.00.213.4666
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDBF
Chấm dứt đầu tư Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ NĐT (1) đề nghị chấm dứt chương trình; hoặc (2) không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ sáu (06) lần trở lên trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu tham gia theo hình thức đầu tư này; hoặc (3) Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ trong Chương trình đầu tư định kỳ Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn mua chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn Ghi chú
Bước 1 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối.
Hoặc
Đặt lệnh mua online: TẠI ĐÂY
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1
Bước 2 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát Trước 17:00 giờ ngày T-1
Nhà đầu tư có thể chuyển tiền bằng các hình thức sau:
1. Thanh toán từ tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT.
2. Chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng BIDV
Bước 3 Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

Hướng dẫn bán chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn Ghi chú
Bước 1 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối.
Hoặc
Đặt lệnh bán online: TẠI ĐÂY
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1
Bước 2 Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)
Bước 3 Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch