ipaam Không có phản hồi

VNDBF: Thông báo thay đổi giá trị mua tối thiểu, giá dịch vụ chuyển đổi

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) thông báo về việc thay đổi giá trị mua tối thiểu và mức giá dịch vụ của các quỹ đầu tư đó như sau:

1. Thông báo thay đổi giá trị mua tối thiểu

Quỹ VNDBF:

STTGiá trị mua tối thiểuQuy định cũQuy định mớiThời điểm áp dụng quy định mới
1Giá trị mua tối thiểu chứng chỉ Quỹ VNDBF (mã quỹ VNDBF)1.000.000 đồng (một triệu đồng)100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)Từ 15/01/2021

2. Thông báo thay đổi một số loại giá dịch vụ giao dịch mà nhà đầu tư phải trả

Quỹ VNDBF: Thay đổi Giá dịch vụ chuyển đổi

STTGiá dịch vụGiá cũGiá mớiThời điểm áp dụng mức giá mới
1Giá dịch vụ chuyển đổi0%0,5%Từ 15/03/2021

Các mức giá dịch vụ khác giữ nguyên như đã công bố trước đây.

Đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ lưu ý về thời điểm áp dụng để ghi nhận và thực hiện các thay đổi trên đối với quỹ VNDBF. Chúng tôi xin gửi kèm theo Bản cáo bạch quỹ cập nhật, sửa đổi các thay đổi đó. Bản cáo bạch cập  nhật này cũng đã được công bố thông tin trên website của Công ty quản lý quỹ IPAAM.

Bản cáo bạch VNDBF (09/12/2020)

Công văn thay đổi mức đầu tư tối thiểu và phí giao dịch (ngày 29/12/2020)

ipaam Không có phản hồi

VNDAF: Thông báo thay đổi giá trị mua tối thiểu, giá dịch vụ giao dịch.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) thông báo về việc thay đổi giá trị mua tối thiểu và mức giá dịch vụ của các quỹ đầu tư đó như sau:

1. Thông báo thay đổi giá trị mua tối thiểu

Quỹ VNDAF:

STTGiá trị mua tối thiểuQuy định cũQuy định mớiThời điểm áp dụng quy định mới
1Giá trị mua tối thiểu chứng chỉ Quỹ VNDAF (mã quỹ VNDAF)1.000.000 đồng (một triệu đồng)100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)Từ 15/01/2021
2Giá trị mua tối thiếu đối với Chương trình đầu tư định kỳ Quỹ VNDAF (mã quỹ VNDAFS003)1.000.000 đồng (một triệu đồng)100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)Từ 15/01/2021

2. Thông báo thay đổi một số loại giá dịch vụ giao dịch mà nhà đầu tư phải trả

Quỹ VNDAF: Thay đổi Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ và Giá dịch vụ chuyển đổi

STTGiá dịch vụGiá cũGiá mớiThời điểm áp dụng mức giá mới
1Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ theo chương trình đầu tư định kỳ 0,5% 0,3% Từ 15/01/2021
2Giá dịch vụ chuyển đổi0,2%0,5%Từ 15/03/2021
Các mức giá dịch vụ khác giữ nguyên như đã công bố trước đây.

Đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ lưu ý về thời điểm áp dụng để ghi nhận và thực hiện các thay đổi trên đối với quỹ VNDAF. Chúng tôi xin gửi kèm theo Bản cáo bạch quỹ cập nhật, sửa đổi các thay đổi đó. Bản cáo bạch cập  nhật này cũng đã được công bố thông tin trên website của Công ty quản lý quỹ IPAAM.

Trân trọng cảm ơn,

Bản cáo bạch VNDAF (09/12/2020)

Công văn thay đổi mức đầu tư tối thiểu và phí giao dịch (ngày 29/12/2020)