Báo cáo NAV hàng ngày của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2023

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.12.2022

Năm 2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.9.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 5.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.3.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.2.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 6.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.1.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.1.2022

Năm 2021

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 09.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.09.2021

Báo cáo NAV hàng tuần của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2023

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.09.2023- 21.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 08.09.2023- 14.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 01.09.2023- 07.09.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.08.2023- 31.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.08.2023- 24.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.08.2023- 17.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.08.2023- 10.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.07.2023- 03.08.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.07.2023- 28.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.07.2023- 20.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 07.07.2023- 13.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 30.06.2023- 06.07.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 23.06.2023- 29.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 16.06.2023- 22.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 09.06.2023- 15.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 02.06.2023- 08.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 26.05.2023- 01.06.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 19.05.2023- 25.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 12.05.2023- 18.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 05.05.2023- 11.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.04.2023- 04.05.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.04.2023- 27.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.04.2023- 20.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 07.04.2023- 13.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 31.03.2023- 06.04.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 24.03.2023- 30.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 17.03.2023- 23.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 10.03.2023- 16.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 03.03.2023- 09.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 24.02.2023- 02.03.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 17.02.2023- 23.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 10.02.2023- 16.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 03.02.2023- 09.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 27.01.2023- 02.02.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 20.01.2023- 26.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 13.01.2023- 19.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 06.01.2023- 12.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 30.12.2022- 05.01.2023

Năm 2022

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 30.12.2022- 05.01.2023
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 23.12.2022- 29.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 16.12.2022- 22.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 09.12.2022- 15.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 02.12.2022- 08.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.11.2022- 01.12.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.11.2022- 24.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.11.2022- 17.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.11.2022- 10.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.10.2022- 03.11.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.10.2022- 27.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.10.2022- 20.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 7.10.2022- 13.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 30.9.2022- 6.10.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 23.9.2022- 29.09.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 16.9.2022- 22.09.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 9.9.2022- 15.09.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 2.9.2022- 8.09.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 26.8.2022- 01.09.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 19.8.2022- 25.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 12.8.2022- 18.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 5.8.2022- 11.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 29.7.2022- 4.8.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 22.7.2022- 28.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.7.2022- 21.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 8.7.2022- 14.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 1.7.2022- 7.7.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 24.6.2022- 30.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 17.6.2022- 23.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 10.6.2022- 16.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 3.6.2022- 9.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 27.5.2022- 2.6.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 20.5.2022- 26.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 13.5.2022- 19.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 6.5.2022- 12.5.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 29.04.2022- 05.05.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 22.04.2022- 28.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.04.2022- 21.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 08.04.2022- 14.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 01.04.2022- 07.04.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.03.2022- 31.03.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.03.2022- 24.03.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.03.2022- 17.03.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.03.2022- 10.03.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 25.02.2022- 03.03.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 18.02.2022- 24.02.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 11.02.2022- 17.02.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 04.02.2022- 10.02.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 28.1.2022- 03.02.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 21.1.2022- 27.01.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 14.1.2022- 20.01.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 7.1.2022- 13.01.2022
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 31.12.2021- 06.01.2022

Thông tin giao dịch của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2023

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.09.20233
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.09.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.08.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.07.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 02.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.06.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.05.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.04.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 02.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.03.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.02.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.01.2023
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.01.2023

 

Năm 2022

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 02.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.12.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.11.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.10.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.9.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.8.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.7.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 2.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.6.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.5.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 06.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 05.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.04.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 08.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 04.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 03.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 02.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 01.03.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 09.02.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.1.2022

Năm 2021

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.1.2022
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 31.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 28.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 2.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.11.2021 – đính chính
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.10.2021

Danh mục chứng khoán cơ cấu Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2023

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.09.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.08.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.07.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.01.2023

Năm 2023

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.06.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.05.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.04.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.03.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.02.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.01.2023

Năm 2022

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.01.2023
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.12.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.11.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.10.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.9.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.8.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngàyy 13.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 1.7.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.6.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.06.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.05.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 05.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.04.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 08.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 07.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 04.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 03.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 02.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 01.03.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.02.2022 – đính chính
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 09.02.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.1.20222
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.1.2022

Năm 2021

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.1.2022
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 31.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 28.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 2.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 1.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.10.2021

Mức sai lệch của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2023

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.09.2023 đến 21.09.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 08.09.2023 đến 14.09.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 01.09.2023 đến 07.09.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.08.2023 đến 31.08.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.08.2023 đến 24.08.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.08.2023 đến 17.08.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.08.2023 đến 10.08.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.07.2023 đến 03.08.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.07.2023 đến 27.07.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.07.2023 đến 20.07.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 07.07.2023 đến 13.07.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 30.06.2023 đến 06.07.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 23.06.2023 đến 29.06.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 16.06.2023 đến 22.06.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 09.06.2023 đến 15.06.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 02.06.2023 đến 08.06.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 26.05.2023 đến 01.06.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 19.05.2023 đến 25.05.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 12.05.2023 đến 18.05.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 05.05.2023 đến 11.05.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.04.2023 đến 04.05.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.04.2023 đến 27.04.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.04.2023 đến 20.04.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 07.04.2023 đến 13.04.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 31.03.2023 đến 06.04.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 24.03.2023 đến 30.03.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 17.03.2023 đến 23.03.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 10.03.2023 đến 16.03.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 03.03.2023 đến 09.03.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 24.02.2023 đến 02.03.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 17.02.2023 đến 23.02.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 10.02.2023 đến 16.02.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 03.02.2023 đến 09.02.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 27.01.2023 đến 02.02.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 20.01.2023 đến 26.01.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 13.01.2023 đến 19.01.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 06.01.2023 đến 12.01.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 30.12.2022 đến 05.01.2023

Năm 2022

Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 30.12.2022 đến 05.01.2023
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 23.12.2022 đến 29.12.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 16.12.2022 đến 22.12.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 09.12.2022 đến 15.12.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 02.12.2022 đến 08.12.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.11.2022 đến 01.12.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.11.2022 đến 24.11.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.11.2022 đến 17.11.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.11.2022 đến 10.11.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.10.2022 đến 03.11.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.10.2022 đến 27.10.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.10.2022 đến 20.10.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 7.10.2022 đến 13.10.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 30.09.2022 đến 6.10.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 23.09.2022 đến 29.09.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 16.09.2022 đến 22.09.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 9.09.2022 đến 15.09.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 2.09.2022 đến 8.09.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 26.8.2022 đến 01.09.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 19.8.2022 đến 25.8.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 12.8.2022 đến 18.8.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 5.8.2022 đến 11.8.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 29.7.2022 đến 4.8.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 22.7.2022 đến 28.7.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.7.2022 đến 21.7.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 8.7.2022 đến 14.7.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 1.7.2022 đến 7.7.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 24.6.2022 đến 30.6.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 17.6.2022 đến 23.6.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 10.6.2022 đến 16.6.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 3.6.2022 đến 9.6.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 27.5.2022 đến 2.6.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 20.5.2022 đến 26.5.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 13.5.2022 đến 19.5.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 6.5.2022 đến 12.5.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 29.04.2021 đến 05.05.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 22.04.2021 đến 28.04.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.04.2021 đến 21.04.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 08.04.2021 đến 14.04.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 01.04.2021 đến 07.04.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.03.2021 đến 31.03.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.03.2021 đến 24.03.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.03.2021 đến 17.03.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.03.2021 đến 10.03.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 25.02.2021 đến 03.03.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 18.02.2021 đến 24.02.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 11.02.2021 đến 17.02.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 04.02.2021 đến 10.02.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 28.1.2021 đến 03.02.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 21.1.2021 đến 27.01.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 14.1.2021 đến 20.01.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 7.1.2021 đến 13.01.2022
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 31.12.2021 đến 06.01.2022