Báo cáo NAV hàng ngày của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2021

Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 08.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.09.2021

Thông tin giao dịch của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2021

Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 7.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 6.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 2.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.11.2021 – đính chính
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.10.2021

Thông tin giao dịch của Quỹ ETF IPAAM VN100

Năm 2021

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 7.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 6.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 2.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 1.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 13.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.10.2021

Mức sai lệch của Quỹ ETF IPAAM VN100