Đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ

Từ ngày 25/6/2019, việc giao dịch chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tuyến trên bảng giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Đề nghị quý nhà đầu tư đăng nhập để xem thông tin tài khoản và giao dịch chứng chỉ quỹ.