Báo cáo NAV hàng ngày quỹ VNDBF

Năm 2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2023

Năm 2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2022Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-NAV daily VNDBF_20220915Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-NAV daily VNDBF_20221025Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-NAV daily VNDBF_20221031

Năm 2021

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.20216
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.07.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.04.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.02.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2021

Năm 2020

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.10.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.09.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.07.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.04.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.02.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.01.2020
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.01.2020

Năm 2019

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.10.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.09.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.07.2019
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.07.2019

Báo cáo NAV hàng tuần quỹ VNDBF

Năm 2023

Báo cáo NAV tuần 11.09.2023-17.09.2023
Báo cáo NAV tuần 04.09.2023-10.09.2023
Báo cáo NAV tuần 28.08.2023-03.09.2023
Báo cáo NAV tuần 21.08.2023-27.08.2023
Báo cáo NAV tuần 14.08.2023-20.08.2023
Báo cáo NAV tuần 07.08.2023-13.08.2023
Báo cáo NAV tuần 31.07.2023-06.08.2023
Báo cáo NAV tuần 24.07.2023-30.07.2023
Báo cáo NAV tuần 17.07.2023-23.07.2023
Báo cáo NAV tuần 10.07.2023-16.07.2023
Báo cáo NAV tuần 03.07.2023-09.07.2023
Báo cáo NAV tuần 26.06.2023-02.07.2023
Báo cáo NAV tuần 19.06.2023-25.06.2023
Báo cáo NAV tuần 12.06.2023-18.06.2023
Báo cáo NAV tuần 05.06.2023-11.06.2023
Báo cáo NAV tuần 29.05.2023-04.06.2023
Báo cáo NAV tuần 22.05.2023-28.05.2023
Báo cáo NAV tuần 15.05.2023-21.05.2023
Báo cáo NAV tuần 08.05.2023-14.05.2023
Báo cáo NAV tuần 01.05.2023-07.05.2023
Báo cáo NAV tuần 24.04.2023-30.04.2023
Báo cáo NAV tuần 17.04.2023-23.04.2023
Báo cáo NAV tuần 10.04.2023-16.04.2023
Báo cáo NAV tuần 03.04.2023-09.04.2023
Báo cáo NAV tuần 27.03.2023-02.04.2023
Báo cáo NAV tuần 20.03.2023-26.03.2023
Báo cáo NAV tuần 13.03.2023-19.03.2023
Báo cáo NAV tuần 06.03.2023-12.03.2023
Báo cáo NAV tuần 27.02.2023-05.03.2023
Báo cáo NAV tuần 20.02.2023-26.02.2023
Báo cáo NAV tuần 13.02.2023-19.02.2023
Báo cáo NAV tuần 06.02.2023-12.02.2023
Báo cáo NAV tuần 30.01.2023-05.02.2023
Báo cáo NAV tuần 23.01.2023-29.01.2023
Báo cáo NAV tuần 16.01.2023-22.01.2023
Báo cáo NAV tuần 09.01.2023-15.01.2023

Năm 2022

Báo cáo NAV tuần 26.12.2022-01.01.2023
Báo cáo NAV tuần 19.12.2022-25.12.2022
Báo cáo NAV tuần 12.12.2022-18.12.2022
Báo cáo NAV tuần 05.12.2022-11.12.2022
Báo cáo NAV tuần 28.11.2022-04.12.2022
Báo cáo NAV tuần 21.11.2022-27.11.2022
Báo cáo NAV tuần 14.11.2022-20.11.2022
Báo cáo NAV tuần 07.11.2022-13.11.2022
Báo cáo NAV tuần 31.10.2022-06.11.2022
Báo cáo NAV tuần 24.10.2022-30.10.2022
Báo cáo NAV tuần 17.10.2022-23.10.2022
Báo cáo NAV tuần 10.10.2022-16.10.2022
Báo cáo NAV tuần 03.10.2022-09.10.2022
Báo cáo NAV tuần 26.09.2022-02.10.2022
Báo cáo NAV tuần 19.09.2022-25.09.2022
Báo cáo NAV tuần 12.09.2022-18.09.2022
Báo cáo NAV tuần 05.09.2022-11.09.2022
Báo cáo NAV tuần 29.08.2022-04.09.2022
Báo cáo NAV tuần 22.08.2022-28.08.2022
Báo cáo NAV tuần 15.08.2022-21.08.2022
Báo cáo NAV tuần 08.08.2022-14.08.2022
Báo cáo NAV tuần 01.08.2022-07.08.2022
Báo cáo NAV tuần 25.07.2022-31.07.2022
Báo cáo NAV tuần 18.07.2022-24.07.2022
Báo cáo NAV tuần 11.07.2022-17.07.2022
Báo cáo NAV tuần 04.07.2022-10.07.2022
Báo cáo NAV tuần 27.06.2022-03.07.2022
Báo cáo NAV tuần 20.06.2022-26.06.2022
Báo cáo NAV tuần 13.06.2022-19.06.2022
Báo cáo NAV tuần 06.06.2022-12.06.2022
Báo cáo NAV tuần 30.05.2022-05.06.2022
Báo cáo NAV tuần 23.05.2022-29.05.2022
Báo cáo NAV tuần 16.05.2022-22.05.2022
Báo cáo NAV tuần 09.05.2022-15.05.2022
Báo cáo NAV tuần 02.05.2022-08.05.2022
Báo cáo NAV tuần 25.04.2022-01.05.2022
Báo cáo NAV tuần 18.04.2022-24.04.2022
Báo cáo NAV tuần 11.04.2022-17.04.2022
Báo cáo NAV tuần 04.04.2022-10.04.2022
Báo cáo NAV tuần 28.03.2022-03.04.2022
Báo cáo NAV tuần 21.03.2022-27.03.2022
Báo cáo NAV tuần 14.03.2022-20.03.2022
Báo cáo NAV tuần 07.03.2022-13.03.2022
Báo cáo NAV tuần 28.02.2022-06.03.2022
Báo cáo NAV tuần 21.02.2022-27.02.2022
Báo cáo NAV tuần 14.02.2022-20.02.2022
Báo cáo NAV tuần 07.02.2022-13.02.2022
Báo cáo NAV tuần 31.01.2022-06.02.2022
Báo cáo NAV tuần 24.01.2022-30.01.2022
Báo cáo NAV tuần 17.01.2022-23.01.2022
Báo cáo NAV tuần 10.01.2022-16.01.2022
Báo cáo NAV tuần 03.01.2022-09.01.2022
Báo cáo NAV tuần 28.12.2021-02.01.2022

Năm 2021

Báo cáo NAV tuần 20.12.2021-26.12.2021
Báo cáo NAV tuần 13.12.2021-19.12.2021
Báo cáo NAV tuần 06.12.2021-12.12.2021
Báo cáo NAV tuần 29.11.2021-05.12.2021
Báo cáo NAV tuần 22.11.2021-28.11.2021
Báo cáo NAV tuần 15.11.2021-21.11.2021
Báo cáo NAV tuần 08.11.2021-14.11.2021
Báo cáo NAV tuần 01.11.2021-07.11.2021
Báo cáo NAV tuần 25.10.2021-31.10.2021
Báo cáo NAV tuần 18.10.2021-24.10.2021
Báo cáo NAV tuần 11.10.2021-17.10.2021
Báo cáo NAV tuần 04.10.2021-10.10.2021
Báo cáo NAV tuần 27.09.2021-03.10.2021
Báo cáo NAV tuần 20.09.2021-26.09.2021
Báo cáo NAV tuần 13.09.2021-19.09.2021
Báo cáo NAV tuần 06.09.2021-12.09.2021
Báo cáo NAV tuần 30.08.2021-05.09.2021
Báo cáo NAV tuần 23.08.2021-29.08.2021
Báo cáo NAV tuần 16.08.2021-22.08.2021
Báo cáo NAV tuần 09.08.2021-15.08.2021
Báo cáo NAV tuần 02.08.2021-08.08.2021
Báo cáo NAV tuần 26.07.2021-01.08.2021
Báo cáo NAV tuần 19.07.2021-25.07.2021
Báo cáo NAV tuần 12.07.2021-18.07.2021
Báo cáo NAV tuần 05.07.2021-11.07.2021
Báo cáo NAV tuần 28.06.2021-04.07.2021
Báo cáo NAV tuần 21.06.2021-27.06.2021
Báo cáo NAV tuần 14.06.2021-20.06.2021
Báo cáo NAV tuần 07.06.2021-13.06.2021
Báo cáo NAV tuần 31.05.2021-06.06.2021
Báo cáo NAV tuần 24.05.2021-30.05.2021
Báo cáo NAV tuần 17.05.2021-23.05.2021
Báo cáo NAV tuần 10.05.2021-16.05.2021
Báo cáo NAV tuần 03.05.2021-09.05.2021
Báo cáo NAV tuần 26.04.2021-02.05.2021
Báo cáo NAV tuần 19.04.2021-25.04.2021
Báo cáo NAV tuần 12.04.2021-18.04.2021
Báo cáo NAV tuần 05.04.2021-11.04.2021
Báo cáo NAV tuần 29.03.2021-04.04.2021
Báo cáo NAV tuần 22.03.2021-28.03.2021
Báo cáo NAV tuần 15.03.2021-21.03.2021
Báo cáo NAV tuần 08.03.2021-14.03.2021
Báo cáo NAV tuần 01.03.2021-07.03.2021
Báo cáo NAV tuần 22.02.2021-28.02.2021
Báo cáo NAV tuần 15.02.2021-21.02.2021
Báo cáo NAV tuần 08.02.2021-14.02.2021
Báo cáo NAV tuần 01.02.2021-07.02.2021
Báo cáo NAV tuần 25.01.2021-31.01.2021
Báo cáo NAV tuần 18.01.2021-24.01.2021
Báo cáo NAV tuần 11.01.2021-17.01.2021
Báo cáo NAV tuần 04.01.2021-10.01.2021
Báo cáo NAV tuần 28.12.2020-03.01.2021

Năm 2020

Báo cáo NAV tuần 21.12.2020-27.12.2020
Báo cáo NAV tuần 14.12.2020-20.12.2020
Báo cáo NAV tuần 07.12.2020-13.12.2020
Báo cáo NAV tuần 30.11.2020-06.12.2020
Báo cáo NAV tuần 23.11.2020-29.11.2020
Báo cáo NAV tuần 16.11.2020-21.11.2020
Báo cáo NAV tuần 09.11.2020-15.11.2020
Báo cáo NAV tuần 02.11.2020-08.11.2020
Báo cáo NAV tuần 26.10.2020-01.11.2020
Báo cáo NAV tuần 19.10.2020-25.10.2020
Báo cáo NAV tuần 12.10.2020-18.10.2020
Báo cáo NAV tuần 05.10.2020-11.10.2020
Báo cáo NAV tuần 21.08.2020-27.09.2020
Báo cáo NAV tuần 14.08.2020-20.09.2020
Báo cáo NAV tuần 07.09.2020-13.09.2020
Báo cáo NAV tuần 31.08.2020-06.09.2020
Báo cáo NAV tuần 24.08.2020-30.08.2020
Báo cáo NAV tuần 17.08.2020-23.08.2020
Báo cáo NAV tuần 10.08.2020-16.08.2020
Báo cáo NAV tuần 03.08.2020-09.08.2020
Báo cáo NAV tuần 27.07.2020-02.08.2020
Báo cáo NAV tuần 20.07.2020-26.07.2020
Báo cáo NAV tuần 13.07.2020-19.07.2020
Báo cáo NAV tuần 06.07.2020-12.07.2020
Báo cáo NAV tuần 29.06.2020-05.07.2020
Báo cáo NAV tuần 22.06.2020-28.06.2020
Báo cáo NAV tuần 15.06.2020-21.06.2020
Báo cáo NAV tuần 08.06.2020-14.06.2020
Báo cáo NAV tuần 01.06.2020-07.06.2020
Báo cáo NAV tuần 25.05.2020-31.05.2020
Báo cáo NAV tuần 18.05.2020-24.05.2020
Báo cáo NAV tuần 11.05.2020-17.05.2020
Báo cáo NAV tuần 04.05.2020-10.05.2020
Báo cáo NAV tuần 27.04.2020-03.05.2020
Báo cáo NAV tuần 20.04.2020-26.04.2020
Báo cáo NAV tuần 13.04.2020-19.04.2020
Báo cáo NAV tuần 06.04.2020-12.04.2020
Báo cáo NAV tuần 30.03.2020-05.04.2020
Báo cáo NAV tuần 23.03.2020-29.03.2020
Báo cáo NAV tuần 16.03.2020-22.03.2020
Báo cáo NAV tuần 09.03.2020-15.03.2020
Báo cáo NAV tuần 02.02.2020-08.03.2020
Báo cáo NAV tuần 24.02.2020-01.03.2020
Báo cáo NAV tuần 17.02.2020-23.02.2020
Báo cáo NAV tuần 10.02.2020-16.02.2020
Báo cáo NAV tuần 03.02.2020-09.02.2020
Báo cáo NAV tuần 27.01.2020-02.02.2020
Báo cáo NAV tuần 20.01.2020-26.01.2020
Báo cáo NAV tuần 13.01.2020-19.01.2020
Báo cáo NAV tuần 06.01.2020-12.01.2020
Báo cáo NAV tuần 30.12.2019-05.01.2020

Báo cáo NAV hàng tháng quỹ VNDBF