Báo cáo NAV hàng tuần của Quỹ VNDAF

Năm 2023

Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.07.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.04.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.02.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2023
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.01.2023

Năm 2022

Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.10.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.09.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.08.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.07.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.06.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.05.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.04.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.03.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.02.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.01.2022
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.01.2022

Năm 2021

Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.12.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 03.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 02.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.11.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2021

Báo cáo NAV hàng tuần của Quỹ VNDAF

Năm 2023

Báo cáo NAV tuần 37: 04.09.2023 – 10.09.2023
Báo cáo NAV tuần 36: 28.08.2023 – 03.09.2023
Báo cáo NAV tuần 35: 21.08.2023 – 27.08.2023
Báo cáo NAV tuần 34: 14.08.2023 – 20.08.2023
Báo cáo NAV tuần 33: 07.08.2023 – 13.08.2023
Báo cáo NAV tuần 32: 31.07.2023 – 06.08.2023
Báo cáo NAV tuần 31: 24.07.2023 – 30.07.2023
Báo cáo NAV tuần 30: 17.07.2023 – 23.07.2023
Báo cáo NAV tuần 29: 10.07.2023 – 16.07.2023
Báo cáo NAV tuần 28: 03.07.2023 – 09.07.2023
Báo cáo NAV tuần 27: 26.06.2023 – 02.07.2023
Báo cáo NAV tuần 26: 19.06.2023 – 25.06.2023
Báo cáo NAV tuần 25: 12.06.2023 – 18.06.2023
Báo cáo NAV tuần 24: 05.06.2023 – 11.06.2023
Báo cáo NAV tuần 23: 29.05.2023 – 04.06.2023
Báo cáo NAV tuần 22: 22.05.2023 – 28.05.2023
Báo cáo NAV tuần 21: 15.05.2023 – 21.05.2023
Báo cáo NAV tuần 20: 08.05.2023 – 14.05.2023
Báo cáo NAV tuần 19: 01.05.2023 – 07.05.2023
Báo cáo NAV tuần 18: 24.04.2023 – 30.04.2023
Báo cáo NAV tuần 17: 17.04.2023 – 23.04.2023
Báo cáo NAV tuần 16: 10.04.2023 – 16.04.2023
Báo cáo NAV tuần 15: 03.04.2023 – 09.04.2023
Báo cáo NAV tuần 14: 27.03.2023 – 02.04.2023
Báo cáo NAV tuần 13: 20.03.2023 – 26.03.2023
Báo cáo NAV tuần 12: 13.03.2023 – 19.03.2023
Báo cáo NAV tuần 11: 06.03.2023 – 12.03.2023
Báo cáo NAV tuần 10: 27.02.2023 – 05.03.2023
Báo cáo NAV tuần 09: 20.02.2023 – 26.02.2023
Báo cáo NAV tuần 08: 13.02.2023 – 19.02.2023
Báo cáo NAV tuần 07: 06.02.2023 – 12.02.2023
Báo cáo NAV tuần 06: 30.01.2023 – 05.02.2023
Báo cáo NAV tuần 05: 23.01.2023 – 29.01.2023
Báo cáo NAV tuần 04: 16.01.2023 – 22.01.2023
Báo cáo NAV tuần 03: 09.01.2023 – 15.01.2023
Báo cáo NAV tuần 02: 02.01.2023 – 08.01.2023
Báo cáo NAV tuần 01: 26.12.2022 – 01.01.2023

Năm 2022

Báo cáo NAV tuần 53: 26.12.2022 – 01.01.2023
Báo cáo NAV tuần 52: 19.12.2022 – 25.12.2022
Báo cáo NAV tuần 51: 12.12.2022 – 18.12.2022
Báo cáo NAV tuần 50: 05.12.2022 – 11.12.2022
Báo cáo NAV tuần 49: 28.11.2022 – 04.12.2022
Báo cáo NAV tuần 48: 21.11.2022 – 27.11.2022
Báo cáo NAV tuần 47: 14.11.2022 – 20.11.2022
Báo cáo NAV tuần 46: 07.11.2022 – 13.11.2022
Báo cáo NAV tuần 45: 31.10.2022 – 06.11.2022
Báo cáo NAV tuần 44: 24.10.2022 – 30.10.2022
Báo cáo NAV tuần 43: 17.10.2022 – 23.10.2022
Báo cáo NAV tuần 42: 10.10.2022 – 16.10.2022
Báo cáo NAV tuần 41: 03.10.2022 – 09.10.2022
Báo cáo NAV tuần 40: 26.09.2022 – 02.10.2022
Báo cáo NAV tuần 39: 19.09.2022 – 25.09.2022
Báo cáo NAV tuần 38: 12.09.2022 – 18.09.2022
Báo cáo NAV tuần 37: 05.09.2022 – 11.09.2022
Báo cáo NAV tuần 36: 29.08.2022 – 04.09.2022
Báo cáo NAV tuần 35: 22.08.2022 – 28.08.2022
Báo cáo NAV tuần 34: 15.08.2022 – 21.08.2022
Báo cáo NAV tuần 33: 08.08.2022 – 14.08.2022
Báo cáo NAV tuần 32: 01.08.2022 – 07.08.2022
Báo cáo NAV tuần 31: 25.07.2022 – 31.07.2022
Báo cáo NAV tuần 30: 18.07.2022 – 24.07.2022
Báo cáo NAV tuần 29: 11.07.2022 – 17.07.2022
Báo cáo NAV tuần 28: 04.07.2022 – 10.07.2022
Báo cáo NAV tuần 27: 27.06.2022 – 03.07.2022
Báo cáo NAV tuần 26: 20.06.2022 – 26.06.2022
Báo cáo NAV tuần 25: 13.06.2022 – 19.06.2022
Báo cáo NAV tuần 24: 06.06.2022 – 12.06.2022
Báo cáo NAV tuần 23: 30.05.2022 – 05.06.2022
Báo cáo NAV tuần 22: 23.05.2022 – 29.05.2022
Báo cáo NAV tuần 21: 16.05.2022 – 22.05.2022
Báo cáo NAV tuần 20: 09.05.2022 – 15.05.2022
Báo cáo NAV tuần 19: 02.05.2022 – 08.05.2022
Báo cáo NAV tuần 18: 25.04.2022 – 01.05.2022
Báo cáo NAV tuần 17: 18.04.2022 – 24.04.2022
Báo cáo NAV tuần 16: 11.04.2022 – 17.04.2022
Báo cáo NAV tuần 15: 04.04.2022 – 10.04.2022
Báo cáo NAV tuần 14: 28.03.2022 – 03.04.2022
Báo cáo NAV tuần 13: 21.03.2022 – 27.03.2022
Báo cáo NAV tuần 12: 14.03.2022 – 20.03.2022
Báo cáo NAV tuần 11: 07.03.2022 – 13.03.2022
Báo cáo NAV tuần 10: 28.02.2022 – 06.03.2022
Báo cáo NAV tuần 09: 21.02.2022 – 27.02.2022
Báo cáo NAV tuần 08: 14.02.2022 – 20.02.2022
Báo cáo NAV tuần 07: 07.02.2022 – 13.02.2022
Báo cáo NAV tuần 06: 31.01.2022 – 06.02.2022
Báo cáo NAV tuần 05: 24.01.2022 – 30.01.2022
Báo cáo NAV tuần 04: 17.01.2022 – 23.01.2022
Báo cáo NAV tuần 03: 10.01.2022 – 16.01.2022
Báo cáo NAV tuần 02: 03.01.2022 – 09.01.2022
Báo cáo NAV tuần 01: 27.12.2021 – 02.01.2022

Năm 2021

Báo cáo NAV tuần 52: 20.12.2021 – 26.12.2021
Báo cáo NAV tuần 51: 13.12.2021 – 19.12.2021
Báo cáo NAV tuần 50: 06.12.2021 – 12.12.2021
Báo cáo NAV tuần 49: 29.11.2021 – 05.12.2021
Báo cáo NAV tuần 48: 22.11.2021 – 28.11.2021
Báo cáo NAV tuần 47: 15.11.2021 – 21.11.2021
Báo cáo NAV tuần 46: 08.11.2021 – 14.11.2021
Báo cáo NAV tuần 45: 01.11.2021 – 07.11.2021
Báo cáo NAV tuần 44: 25.10.2021 – 31.10.2021
Báo cáo NAV tuần 43: 18.10.2021 – 24.10.2021
Báo cáo NAV tuần 42: 11.10.2021 – 17.10.2021
Báo cáo NAV tuần 41: 04.10.2021 – 10.10.2021
Báo cáo NAV tuần 40: 27.09.2021 – 03.10.2021
Báo cáo NAV tuần 39: 20.09.2021 – 26.09.2021
Báo cáo NAV tuần 38: 13.09.2021 – 19.09.2021
Báo cáo NAV tuần 37: 06.09.2021 – 12.09.2021
Báo cáo NAV tuần 36: 30.08.2021 – 05.09.2021
Báo cáo NAV tuần 35: 23.08.2021 – 29.08.2021
Báo cáo NAV tuần 34: 16.08.2021 – 22.08.2021
Báo cáo NAV tuần 33: 09.08.2021 – 15.08.2021
Báo cáo NAV tuần 32: 06.08.2021 – 08.08.2021
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 05.08.2021
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 29.07.2021
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 22.07.2021
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 15.07.2021
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 08.07.2021
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 01.07.2021
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 24.06.2021
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 17.06.2021
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 10.06.2021
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 03.06.2021
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 27.05.2021
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 20.05.2021
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 13.05.2021
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 06.05.2021
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 29.04.2021
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 22.04.2021
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 15.04.2021
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 08.04.2021
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 01.04.2021
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 25.03.2021
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 18.03.2021
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 11.03.2021
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 04.03.2021
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 25.02.2021
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 18.02.2021
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 04.02.2021
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 28.01.2021
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 21.01.2021
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 14.01.2021
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 07.01.202

Năm 2020

Báo cáo NAV tuần 53 ngày giao dịch 31.12.2020
Báo cáo NAV tuần 52 ngày giao dịch 24.12.2020
Báo cáo NAV tuần 51 ngày giao dịch 17.12.2020
Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 10.12.2020
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 03.12.2020
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 26.11.2020
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 19.11.2020
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 12.11.2020
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 05.11.2020
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 29.10.2020
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 22.10.2020
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 15.10.2020
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 08.10.2020
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 01.10.2020
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 24.09.2020
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 17.09.2020
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 10.09.2020
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 03.09.2020
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 27.08.2020
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 20.08.2020
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 13.08.2020
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 06.08.2020
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 30.07.2020
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 23.07.2020
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 16.07.2020
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 09.07.2020
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 02.07.2020
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 25.06.2020
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 18.06.2020
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 11.06.2020
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 04.06.2020
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 28.05.2020
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 21.05.2020
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 14.05.2020
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 07.05.2020
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 04.05.2020
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 23.04.2020
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 16.04.2020
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 09.04.2020
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 26.03.2020
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 19.03.2020
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 12.03.2020
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 05.03.2020
Báo cáo NAV tuần 9 ngày giao dịch 27.02.2020
Báo cáo NAV tuần 8 ngày giao dịch 20.02.2020
Báo cáo NAV tuần 7 ngày giao dịch 13.02.2020
Báo cáo NAV tuần 6 ngày giao dịch 06.02.2020
Báo cáo NAV tuần 5 ngày giao dịch 30.01.2020
Báo cáo NAV tuần 3 ngày giao dịch 16.01.2020
Báo cáo NAV tuần 2 ngày giao dịch 09.01.2020
Báo cáo NAV tuần 1 ngày giao dịch 02.01.2020

Năm 2019

Báo cáo NAV tuần 52 ngày giao dịch 26.12.2019
Báo cáo NAV tuần 51 ngày giao dịch 19.12.2019
Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 12.12.2019
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 05.12.2019
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 28.11.2019
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 21.11.2019
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 14.11.2019
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 07.11.2019
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 31.10.2019
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 24.10.2019
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 17.10.2019
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 10.10.2019
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 03.10.2019
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 26.09.2019
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 19.09.2019
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 12.09.2019
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 05.09.2019
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 29.08.2019
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 22.08.2019
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 15.08.2019
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 08.08.2019
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 01.08.2019
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 25.07.2019
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 18.07.2019
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 11.07.2019
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 04.07.2019
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 27.06.2019
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 20.06.2019
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 13.06.2019
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 06.06.2019
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 30.05.2019
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 23.05.2019
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 16.05.2019
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 09.05.2019
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 02.05.2019
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 25.04.2019
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 18.04.2019
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 11.04.2019
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 04.04.2019
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 28.03.2019
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 21.03.2019
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 14.03.2019
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 07.03.2019
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 28.02.2019
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 21.02.2019
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 14.02.2019
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 31.01.2019
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 24.01.2019
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 17.01.2019
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 10.01.2019
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 03.01.2019

Năm 2018

Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 27.12.2018
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 20.12.2018
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 13.12.2018
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 06.12.2018
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 29.11.2018
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 22.11.2018
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 15.11.2018
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 08.11.2018
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 01.11.2018
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 25.10.2018
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 18.10.2018
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 11.10.2018
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 04.10.2018
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 27.09.2018
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 20.09.2018
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 13.09.2018
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 06.09.2018
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 30.08.2018
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 23.08.2018
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 16.08.2018
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 09.08.2018
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 02.08.2018
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 26.07.2018
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 19.07.2018
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 12.07.2018
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 05.07.2018
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 28.06.2018
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 21.06.2018
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 14.06.2018
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 07.06.2018
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 31.05.2018
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 24.05.2018
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 17.05.2018
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 10.05.2018
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 03.05.2018
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 26.04.2018
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 19.04.2018
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 12.04.2018
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 05.04.2018
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 29.03.2018
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 22.03.2018
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 15.03.2018
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 08.03.2018
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 01.03.2018
Báo cáo NAV tuần 06 ngày giao dịch 22.02.2018
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 15.02.2018
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 08.02.2018
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 01.02.2018
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 25.01.2018
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 18.01.2018

Báo cáo NAV hàng tháng của Quỹ VNDAF

Báo cáo tháng của Quỹ VNDAF

Năm 2022

Bản tin tuần VNDAF 26.12.2022
Bản tin tuần VNDAF 19.12.2022
Bản tin tuần VNDAF 5.12.2022
Bản tin tuần VNDAF 14.11.2022
Bản tin tuần VNDAF 07.11.2022
Bản tin tuần VNDAF 31.10.2022
Bản tin tuần VNDAF 24.10.2022
Bản tin tuần VNDAF 17.10.2022
Bản tin tuần VNDAF 10.10.2022
Bản tin tuần VNDAF 3.10.2022
Bản tin tuần VNDAF 26.9.2022
Bản tin tuần VNDAF 19.9.2022
Bản tin tuần VNDAF 12.9.2022
Bản tin tuần VNDAF 5.9.2022
Bản tin tuần VNDAF 29.8.2022
Bản tin tuần VNDAF 22.8.2022
Bản tin tuần VNDAF 15.8.2022
Bản tin tuần VNDAF 8.8.2022
Bản tin tuần VNDAF 1.8.2022
Bản tin tuần VNDAF 25.7.2022
Bản tin tuần VNDAF 18.7.2022
Bản tin tuần VNDAF 11.7.2022
Bản tin tuần VNDAF 4.7.2022
Bản tin tuần VNDAF 27.6.2022
Bản tin tuần VNDAF 20.6.2022
Bản tin tuần VNDAF 13.6.2022
Bản tin tuần VNDAF 6.6.2022
Bản tin tuần VNDAF 30.5.2022
Bản tin tuần VNDAF 23.5.2022
Bản tin tuần VNDAF 16.5.2022
Bản tin tuần VNDAF 9.5.2022
Bản tin tuần VNDAF 25.4.2022
Bản tin tuần VNDAF 18.4.2022
Bản tin tuần VNDAF 12.4.2022
Bản tin tuần VNDAF 4.4.2022
Bản tin tuần VNDAF 28.3.2022
Bản tin tuần VNDAF 21.3.2022
Bản tin tuần VNDAF 14.3.2022
Bản tin tuần VNDAF 7.3.2022
Bản tin tuần VNDAF 28.2.2022
Bản tin tuần VNDAF 21.2.2022
Bản tin tuần VNDAF 14.2.2022
Bản tin tuần VNDAF 24.1.2022
Bản tin tuần VNDAF 17.1.2022
Bản tin tuần VNDAF 10.1.2022
Bản tin tuần VNDAF 3.1.2022

Báo cáo tháng của Quỹ VNDAF